หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
ศาสนสถานในตำบลคาละแมะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคาละแมะ
สินค้าส่งเสริมรายได้ตำบลคาละแมะ
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
1
2
3
4
5
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
อบต.คาละแมะ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองราชดำริ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลาด ซอย 8 (ตลา [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ซอย 1 (บ [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 99 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 89 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาละแมะ สังกัด องค์การบริหารส่วน [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร [ 2 ต.ค. 2566 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
สร 0023.3/ว5256 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ว5254 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9/2566 [ แนบ1 ]  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.1/ว5253 แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.4/ว797 การกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.4/ว5244 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ว5245 ขอประชาสัมพันธ์ฺแผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว796 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2566  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ 408 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว5238 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว5236 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบเเทน เเละการจ่ายค่าตอบเเทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว793 การจัดสรรเงินรายได้แผ่นดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว5231 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว5229 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ 14377 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต)  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว5233 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็ตบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว795 ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.4/ 794 กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว791 ขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานการณ์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector FSI) เเละหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector BFSI) ของกรมอนามัย  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว788 ขอจัดส่งคู่มือโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ว5188 ซักซ้อมการใช้งานในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
   
   
 
อบต.คาละแมะ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.สุรินทร์ 3 ต.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 3 ต.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการ สปสช.เทศบาลเมืองสุรินทร์ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 2 ต.ค. 66 ชมถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายฯ [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ 1 ต.ค. 66 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและมอบที่นอนลม สำหรับผู้ป่วยติดเตียง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนาง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
   
   
 


อบต.คาละแมะ จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาละแมะ สังกัด องค์การบริหารส่วน [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.คาละแมะ จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.คาละแมะ จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย ระหว่างวันที่ 2 เดือนตุลา [ 29 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒ [ 29 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ จ้างโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สุง [ 28 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๕ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 28 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร [ 28 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนว [ 28 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ (Jet Aerator) พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและ [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป อบต.ตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภ [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลต [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านทรัพย์โกฏิ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านกาเจาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหว [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตรึม อำเภอศีข [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุไพร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภู [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เบอร์ ๒๙ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๓๐ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ เช่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนว [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.นิคมปราสาท จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ จ้างโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สุง [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
 
 
 
  กระดานสนทนา
   
 
การรับสมัครเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (14 มี.ค. 2566)    อ่าน 101  ตอบ 3  
การยื่นเปลี่ยนผู้รับเงินเบี้ยเด็กแรกเกิด (27 ม.ค. 2566)    อ่าน 92  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2566)    อ่าน 115  ตอบ 2  
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือย้อมสีเคมี และสีธรรมชาติ
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนน
  ประปา
สายตรงปลัด
โทร : 086-252-3123
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-459-1083
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
E-Service บริการออนไลน์
 
แบบแจ้งซ่อมแซมถนน ประปา และไฟฟ้า แบบคำร้องขอใช้บริการ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 256,885 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.คาละแมะ
facebook
อบต.คาละแมะ
อบต.คาละแมะ