คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือสำหรับให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


งานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


งานรับทราบข้อมูลข่าวสาร


งานสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค


งานขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย


งานรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


งานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ


งานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


งานรับชำระภาษีป้าย

  (1)     2